งานจัดซื้อจัดจ้าง  
ข่าวประกวดราคา (ทุกหน่วยงาน)
    :: พัสดุกลาง
    :: คณะเกษตรศาสตร์
    :: คณะบริหารศาสตร์
    :: คณะเภสัชศาสตร์
    :: คณะวิทยาศาสตร์
    :: คณะวิศวกรรมศาสตร์
    :: คณะศิลปศาสตร์
    :: สำนักวิทยบริการ
    :: สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ข่าวสอบราคา (ทุกหน่วยงาน)
    :: พัสดุกลาง
    :: คณะเกษตรศาสตร์
    :: คณะบริหารศาสตร์
    :: คณะเภสัชศาสตร์
    :: คณะวิทยาศาสตร์
    :: คณะวิศวกรรมศาสตร์
    :: คณะศิลปศาสตร์
    :: สำนักวิทยบริการ
    :: สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

     ค้นหาตามรายชื่อครุภัณฑ์  

หมวด :   
ประเภท :
รายการ :
    
    
 

  ข่าวประกวดราคา>สิ่งก่อสร้าง (สำนักวิทยบริการ)
 

ครุภัณฑ์

:: สิ่งก่อสร้าง ::

  ลำดับที่

1

  เลขที่ประกาศ ม.อบ.สบ 03/2549  
  รายการ การจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
โครงการจ้างปรับปรุงอาคารบริการสารสนเทศ 1 งาน 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไมเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ยกเลิกข้อ 5
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ   
  ราคากลาง 4,399,033.86 บาท
(สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามสิบสามบาท แปดสิบหกสตางค์)
  หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  เจ้าหน้าที่พัสดุ คุณวิยะดา  ธนสรรวนิช
E-mail : liviyath@ubu.ac.th
  ขายแบบรูป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ  อาคารข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 15  พฤษภาคม 2549 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4535-3172 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://gprocurement.go.th/ และ http://www.ubu.ac.th
  ดูสถานที่ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในวันที่  16 พฤษภาคม 2549  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  10.00 น.  ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ยื่นซอง กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่   19 พฤษภาคม 2549  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ อาคารข้อมูลท้องถิ่น
  เปิดซอง -
1